المشفى الأولى في تركيا

Rhinoplasty, sometimes referred to as a “nose job” or “nose reshaping” by patients, enhances the harmony of the face and the proportions of your nose. It can also correct poor breathing caused by structural defects in the nose.

What rhinoplasty can treat:

 • The size of the nose in relation to the balance of the face
 • The width of the nose at the bridge or the size and position of the nostrils
 • Nose profile with visible humps or depressions on the bridge
 • Enlarged or swollen, drooping, upturned or hooked nose
 • Large, wide, or upturned nostrils
 • nasal asymmetry

If you want a more symmetrical nose, keep in mind that everyone’s face is somewhat asymmetric. The results may not be exactly the same, although the goal is to create a face balance and correct proportion.

Rhinoplasty to correct a deviated nasal septum

Rhinoplasty that is performed to improve a blocked airway requires careful evaluation of the nasal structure as it relates to airflow and breathing.

A deviated nasal septum, one of the most common causes of poor breathing, is corrected by adjusting the structure of the nose to produce better alignment.

before and after

قبل بعد

Contact Us

  Our customers' opinions

  السيد محمود
  السيد محمود
  Read More
  الشركة رائعه وادعواكم للتعامل معهم
  سيدة محسن
  سيدة محسن
  Read More
  كتير انبسط من الاهتمام من الطبيب والاخصائي والاستقبال كان جيد شكرا جزيلا
  سها الاحمر
  سها الاحمر
  Read More
  شغل احترافي وكتير مهتمين بالتعقيم والدوات والاجهزة وبيشرحوا كل خطوه في العمليه
  Previous
  Next

  Similar operations