المشفى الأولى في تركيا

Tummy tuck surgery, also known as abdominoplasty, removes excess fat and skin and, in most cases, restores weakened or separated muscles creating an abdominal profile that is smoother and firmer.

A flat and well-toned abdomen is something many of us strive for through exercise and weight control. Sometimes these methods cannot achieve our goals.

Even individuals of otherwise normal body weight and proportion can develop an abdomen that protrudes or is loose and sagging. The most common causes of this include:

 • Aging
 • Heredity
 • Pregnancy
 • Prior surgery
 • Significant fluctuations in weight

What tummy tuck surgery can’t do

A tummy tuck is not a substitute for weight loss or an appropriate exercise program.

Although the results of a tummy tuck are technically permanent, the positive outcome can be greatly diminished by significant fluctuations in your weight. For this reason, individuals who are planning substantial weight loss or women who may be considering future pregnancies would be advised to postpone a tummy tuck.

A tummy tuck cannot correct stretch marks, although these may be removed or somewhat improved if they are located on the areas of excess skin that will be excised.

before and after

قبل بعد

Connect us

  Our customers' opinions

  السيد محمود
  السيد محمود
  Read More
  الشركة رائعه وادعواكم للتعامل معهم
  سيدة محسن
  سيدة محسن
  Read More
  كتير انبسط من الاهتمام من الطبيب والاخصائي والاستقبال كان جيد شكرا جزيلا
  سها الاحمر
  سها الاحمر
  Read More
  شغل احترافي وكتير مهتمين بالتعقيم والدوات والاجهزة وبيشرحوا كل خطوه في العمليه
  Previous
  Next

  Similar operations